تامین مالی جمعی بر بستر بلاکچین

تامین مالی جمعی بر بستر بلاکچین

استارز آکادمی

تاریخ شروع: چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 ساعت 15:45 تاریخ پایان: چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 ساعت 17:15

مدرس: دکتر محمدجواد صمدی راد


در این کارگاه به مرور فناوری بلاکچین، مزیتها، کاربردها و کارکردهای آن در حوزه تأمین مالی جمعی پرداخته خواهد شد و در ادامه یک نمونه آزمایشگاهی از طرحهای تأمین مالی جمعی بر روی آزمایشگاه شبکه بلاکچینی ققنوس به نمایش گذاشته می شود. در انتها نیز با جمعبندی مزیتها و مخاطرات بکارگیری این فناوری، پیشنهادهای اجرایی به سکوهای فعال در این حوزه ارائه خواهد گردید.

جزئیات بیشتر

تلفن تماس
02142150150
نشانی
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران-سالن41
برگزار کننده
ققنوس